Dobrovolné důchodové pojištění

Dobrovolná účast na důchodovém pojištění je další možností k získání doby pojištění. K účasti je nutné podání přihlášky u místně příslušné správy sociálního zabezpečení. Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění bez udání důvodu možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto dnem, to však neplatí, pokud chcete zaplatit pojistné např. za dobu, kdy trvala evidence jako uchazeče o zaměstnání.

Výše dobrovolného důchodového pojištění

Měsíční výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je částka, kterou si určíte, nejméně však jedna čtvrtina průměrné mzdy platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné na důchodové pojištění platí. Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 28 %.

Průměrná mzda v ČR v roce 2012 činí 25 137 Kč, jedna čtvrtina pak 6 285 Kč. Tato částka je tedy nejnižším vyměřovacím základem pro pojistné na dobrovolné důchodové pojištění hrazené v roce 2012. Minimální měsíční výše pojistného v roce 2012 činí 28 % z částky 6 285 Kč, tedy 1 760 Kč, minimální roční výše pak 21 120 Kč. Uvedené minimum platí i v těch případech, kdy se přihlašujete k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění zpětně např. z titulu evidence na úřadu práce v roce 2006 a pojistné zaplatíte v roce 2012.

Placení dobrovolného pojištění

V případě dobrovolné účasti je povinnost platit pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé celé kalendářní měsíce, ve kterých alespoň po část měsíce trvá účast dobrovolného důchodového pojištění. Pojistné na důchodové pojištění odvádíte na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Při platbě dobrovolného pojistného musíte označit kalendářní měsíce, za které toto pojistné platíte. Pojistné zaplacené po ukončení dobrovolného pojištění Vám bude vrácen jako přeplatek.

Výhodnost dobrovolného pojištění

Placení, případně doplacení dobrovolného pojištění má v zásadě čtyři důvody:

1) Získáte tak dobu pojištění. To je výhodné zejména, pokud nemáte dostatečně “odpracováno” a nevznikl by Vám nárok na důchod. Můžeme Vám spočítat, jaká platba dobrovolného pojištění je v tomto případě optimální.

2) Dobrovolné pojištění se započítává do vyměřovacího základu, který si takto můžete navýšit. To znamená, že můžete navýšit i výši důchodu.

3) Získáte další rok pojištění. V případě, že odcházíte do důchodu, nebo již důchod pobíráte, může se stát, že Vám chybí do zisku dalšího roku pojištění pouze několik málo dní. Při vhodně navržené platbě dobrovolného pojištění, takto můžete další celý rok pojištění získat a důchod navýšit.

4) Do nároku na důchod Vám zbývá ještě několik let a vy nemáte zaměstnání, např. žijete z nájmu nebo pobíráte invalidní důchodu I (II) stupně. Placením dobrovolného pojištění můžete získávat dobu pojištění. Spočítáme Vám, zda je to pro Vás výhodné.