Žádost o důchod doklady

Jaké jsou potřeba k žádosti o důchod doklady a jak se postupuje?

Žádost o přiznání důchodu s Vámi sepíše místně příslušná správa sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopise. Místní příslušnost se řídí místem Vašeho trvalého pobytu v České republice. Žádost o důchod je možné sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Žádost o důchod se postoupí České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), která o ní rozhodne a vypočítá výši důchodu.

Rozhodnutí o přiznání důchodu je ČSSZ povinna vydat nejpozději do 90 dnů ode dne podání žádosti. Lze ovšem očekávat, že ČSSZ v důsledku pracovního vytížení může rozhodnout až krátce po uplynutí tříměsíční lhůty. Délka vyřízení žádosti závisí také na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady, či nikoliv. Může se stát, že chybí, například proto, že zaměstnavatelé dříve nezaslali potřebné dokumenty. V takovém případě se musí chybějící doby pojištění došetřit. ČSSZ může o důchodu rozhodnout teprve poté, co je evidence kompletní. Ve výjimečných případech poskytuje ČSSZ před rozhodnutím o důchodu zálohu. Je nutno předpokládat, že první výplatu důchodu obdržíte za tři až čtyři měsíce ode dne podání žádosti. Nevyplacené důchody, které Vám náleží ode dne přiznání důchodu, Vám budou vyplaceny zpětně. O přiznání důchodu doporučujeme žádat čtyři měsíce předem, avšak až k některému z níže doporučených dnů.

Seznam dokladů

Při sepisování žádosti se předkládá zejména:

  • občanský průkaz,
  • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
  • doklady o výkonu vojenské služby,
  • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy nebo rozhodnutí o době a rozsahu péče),
  • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
  • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy atd.
  • pokud požadujete důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musíte k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“. Aktuální verzi tohoto tiskopisu v elektronické podobě naleznete na http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/0438198A-B55A-44CA-B757-2111A3E8E7F2/0/89_109_6W.pdf

Proti rozhodnutí ČSSZ lze podat písemné námitky do 30 dnů ode dne, kdy je Vám oznámeno. Námitky se podávají přímo u ČSSZ nebo u kterékoliv správy sociálního zabezpečení. Podání námitek plní funkci odvolání a je nezbytným předpokladem k tomu, aby se věcí mohl později zabývat případně i soud.

V momentě, kdy obdržíte rozhodnutí o přiznání důchodu, můžete do 30 dnů požádat o změnu data přiznání důchodu. Takto můžete změnit datum odchodu do důchodu dokonce dvakrát.