Dobrovolné důchodové pojištění 2011

Dobrovolná účast na důchodovém pojištění je možností ke získání doby pojištění. K účasti je nutné podání přihlášky u místně příslušné správy sociálního zabezpečení. Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění bez udání důvodu možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto dnem, to však neplatí, pokud chcete zaplatit pojistné např. za dobu, kdy jste byli vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání, studim, atd.

Výše dobrovolného důchodového pojištění

Měsíční výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je částka, kterou si určíte, nejméně však jedna čtvrtina průměrné mzdy platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné na důchodové pojištění platí. Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 28 %.

Průměrná mzda v ČR v roce 2011 činí 24 740 Kč, jedna čtvrtina pak 6 185 Kč. Tato částka je tedy nejnižším vyměřovacím základem pro pojistné na dobrovolné důchodové pojištění hrazené v roce 2011. Minimální měsíční výše pojistného v roce 2011 činí 28 % z částky 6 185 Kč, tedy 1 732 Kč, minimální roční výše pak 20 784 Kč. Uvedené minimum platí i v těch případech, kdy se přihlašujete k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění zpětně např. z titulu evidence na úřadu práce v roce 2006 a pojistné zaplatíte v roce 2011.

Placení dobrovolného pojištění

V případě dobrovolné účasti je povinnost platit pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé celé kalendářní měsíce, ve kterých alespoň po část měsíce trvá účast dobrovolného důchodového pojištění. Pojistné na důchodové pojištění odvádíte na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Při platbě dobrovolného pojistného musíte označit kalendářní měsíce, za které toto pojistné platíte. Pojistné zaplacené po ukončení dobrovolného pojištění Vám bude vrácen jako přeplatek.

Výhodnost dobrovolného pojištění

Placení, případně doplacení dobrovolného pojištění má v zásadě čtyři důvody:

1) Získáte tak dobu pojištění. To je výhodné zejména, pokud nemáte dostatečně “odpracováno” a nevznikl by Vám nárok na důchod. Můžeme Vám spočítat, jaká platba dobrovolného pojištění je v tomto případě optimální.

2) Dobrovolné pojištění se započítává do vyměřovacího základu, který si takto můžete navýšit. To znamená, že můžete navýšit i výši důchodu.

3) Získáte další rok pojištění. V případě, že odcházíte do důchodu, nebo již důchod pobíráte, může se stát, že Vám chybí do zisku dalšího roku pojištění pouze několik málo dní. Při vhodně navrhnuté platbě doborovolného pojištění, takto můžete další celý rok pojištění získat a důchod navýšit.

4) Do nároku na důchod Vám zbývá ještě několik let a vy nemáte zaměstnání, např. žijete z nájmu nebo pobíráte invalidní důchodu I (II) stupně. Placením dobrovolného pojištění můžete získávat dobu pojištění. Spočítáme Vám, zda je to pro Vás výhodné.