Důchody a lhůty

Se lhůtami se v souvislosti s důchody setkáváme v několika různých situacích, které popíšeme jednotlivě.

Lhůty pro podání žádosti o přiznání důchodu

V tomto případě lhůty vymezují období, ve kterých Vaše žádost o důchod může vést k přiznání důchodu. Žádost o důchod mimo takto vymezené období má za následek, že Vám důchod nemůže být přiznán.

Nejprve se ptáme, v jakém předstihu lze o přiznání důchodu žádat? Zde je úprava společná pro předčasný i starobní důchod. Žádost podaná dříve než pět měsíců před požadovaným dnem přiznání důchodu bude neúspěšná. Zákon požaduje, aby v takovém případě bylo řízení zastaveno. Ačkoli žádosti o důchod lze podávat zcela kdykoli, neboť dle zákona je místně příslušná správa sociálního zabezpečení musí přijmout, smysl to má nejdříve pět měsíců předem.

Kdy nejpozději lze žádost o důchod podat? V tomto případě se situace u předčasného důchodu liší od řádného starobního důchodu. U posledně zmíněného žádné omezení pro podání žádosti není stanoveno. Pokud tedy odkládáte přiznání řádného starobního důchodu např. proto, že pracujete tzv. “na procenta”, nejste nuceni o důchod žádat – nemusíte dělat vůbec nic. Je však třeba mít na paměti, že zpětně lze důchody vyplatit jen za omezenou dobu (viz dále).

U předčasného důchodu je třeba o jeho přiznání žádat nejpozději v den, ke kterému má být přiznán, později to nelze. Kdybyste např. na základě našeho doporučení potřebovali dosáhnout předčasného důchodu v roce 2020, protože později byste získali důchod nižší, musíte o něj požádat nejpozději 31.12.2020. Pokud to nestihnete, neexistuje způsob, jak předčasný důchod v roce 2020 získat zpětně.

Lhůty pro vydání rozhodnutí o přiznání důchodu

Zde lhůty vymezují dobu, ve které musí správní orgán (Česká správa sociálního zabezpečení, ČSSZ) rozhodnout o Vaší žádosti.

Podle zákona je správní orgán povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 90 dnů od zahájení řízení. Řízení se může prodloužit o dobu, po kterou se došetřují rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů a dalších osob a správních úřadů (případně i v zahraničí). V důsledku tak může vydání rozhodnutí o přiznání důchodu trvat déle, obvykle však 90 dnů stačí.

Lhůty pro výplatu důchodu

Tyto vymezují období, ve kterém by Vám soud mohl přiznat právo na obdržení částky odpovídající přiznanému důchodu. Jinak řečeno, po uplynutí této lhůty už nemůžete výplatu přiznaného důchodu od státu vysoudit.

Tato lhůta začíná běžet, pokud současně splňujete podmínky pro nárok na důchod a podmínky na jeho výplatu (což jsou dvě různé věci) a o přiznání nebo vyplácení důchodu požádáte. Dnes tato lhůta nejčastěji trvá pět let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží; pokud byste o důchod požádali zpětně po více než 5 letech, nárok na výplatu důchodů nad 5 let zpětně zanikne.

Příklad: Nárok na výplatu důchodu náležejícího za určitý den v roce 2015 zanikne v roce 2020 dnem, jehož označení se číselně shoduje (nárok za 31.1.2015 zanikne 31.1.2020). Pokud byste tedy v únoru 2020 požádali o přiznání a výplatu důchodu od 1.1.2015, za měsíc leden 2015 Vám nebude nic vyplaceno.

Zákon také stanovuje okruhy situací, kdy se běh této lhůty zastavuje (např. při řízení o důchodu) nebo kdy se užije lhůta jiná (např. pokud bylo řízení zahájené před 1.1.2011).