Evidence uchazečů o zaměstnání – podmínky

Pokud jste nebo budete bez zaměstnání, ale do důchodu ještě nemůžete nebo nechcete odejít, může pro Vás být výhodné využít služeb nabízených Úřadem práce (ÚP). Předně Vám tak ještě může být nabídnuto přijatelné zaměstnání. Pokud se tak nestane, podpora v nezaměstnanosti Vám může pomoci udržet Vaše příjmy na přijatelné úrovni. Zda je takový postup výhodný i z důchodového hlediska je nutno propočítat pro každý jednotlivý případ zvlášť. Dále proto uvádíme některé podmínky, které Vás často zajímají a které musíte splňovat, abyste mohli služeb ÚP využít.

Do evidence tedy nemůžete být zařazeni a podporu v nezaměstnanosti nemůžete pobírat, pokud

  • jste byli uznáni dočasně práce neschopnými,
  • pobíráte invalidní důchod pro III. st. invalidity (nemůžete pracovat ani za mimořádných podmínek),
  • jste odměňováni jako uvolněný člen zastupitelstva obce nebo kraje
  • jste odměňováni za práci mimo pracovněprávní vztah od obchodní společnosti více než polovinou minimální mzdy,
  • jste samostatně výdělečně činní, tj. vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem zisku,
  • jste placeni za práci konanou ve vztah na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Výjimkou, kdy můžete být v evidenci a pobírat podporu, je práce za odměnu, která nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Z evidence můžete být vyřazeni po 2 měsících, pokud odmítnete vykonávat veřejnou službu v rozsahu stanoveném ÚP (nejvýše 20 hodin týdně, rozsah může být nižší). Veřejná služba je konána zpravidla pro obce, knihovny, školy, nemocnice apod. Vedle ztráty podpory v nezaměstnanosti tak přijdete i o nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi. V takovém případě bude zpravidla nejvýhodnější požádat o přiznání předčasného důchodu k nejbližšímu výhodnému datu, které je třeba určit individuálně.