Stížnost pro nečinnost ČSSZ

Stížnost pro nečinnost ČSSZ je podnětem k nadřízenému úřadu, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), aby učinil nějaká opatření “proti nečinnosti”, jak říká zákon.

Nečinnost znamená, že správní orgán nevydá rozhodnutí ve lhůtě, kterou mu zákon ukládá.  V této souvislosti je důležité, že uplynutí lhůty se počítá od zahájení řízení, což předpokládá, že jste již učinili první krok, kterým se dle zákona řízení zahajuje. O přiznání starobního či předčasného důchodu je třeba vždy žádat, řízení se nezahájí samo.

O lhůtách, ve kterých je ČSSZ povinna rozhodnout o přiznání starobního či předčasného důchodu, píšeme v článku věnovaném tématu důchodů a lhůt. Pokud taková lhůta uplynula a Vy na rozhodnutí stále marně čekáte, je namístě podat stížnost pro nečinnost k MPSV.

MPSV může
a) přikázat ČSSZ, aby v dodatečné lhůtě učinila potřebná opatření ke zjednání nápravy nebo vydala rozhodnutí,
b) převzít věc a rozhodnout namísto ČSSZ,
c) pověřit jiný správní orgán vedením řízení, nebo
d) přiměřeně prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí, je-li takový postup pro účastníky výhodnější a pokud lze pro něj najít nějaké objektivní důvody.

Stížnost by tedy mohla vypadat například následovně (nahraďte skutečnými smyšlené iniciály a data):

MPSV ČR
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Vítězslav Urychlil
r.č. 123 456 789
Pozděchov 215
756 11 Pozděchov

Stížnost pro nečinnost České správy sociálního zabezpečení

Vážení,

dne 1.5.2021 jsem na Okresní správě sociálního zabezpečení ve Zlíně požádal o přiznání starobního důchodu ke dni dosažení důchodového věku 62 let. Moje žádost byla Českou správou sociálního zabezpečení zaevidována pod č.j. 123 456 789, dle dopisu datovaného v Praze dne 8.5.2021.

Dle § 85a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o přiznání dávky důchodového pojištění je orgán sociálního zabezpečení povinen vydat nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení řízení. Ačkoli tato lhůta od 8.5.2021 již uplynula, přes opakované telefonické a e-mailové urgence jsem neobdržel ani rozhodnutí, ani vyjádření ČSSZ o důvodech průtahů v řízení a dodatečné lhůtě nezbytné k vydání rozhodnutí.

Podle § 80 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proto žádám o uplatnění opatření proti nečinnosti ČSSZ ve věci výše uvedené.

V Pozděchově, dne 11. září 2021.

Vítězslav Urychlil