Vdovský důchod

Otázka: Dobrý den, je mi 58 let, dceři 23 a studuje VŠ. Protože letos končí tříleté bakalářské studium (na které by mělo navazovat studium magisterské), přišel mi od ČSSZ dopis, kde mě upozorňují, že: “výplata sirotčího, vdovského (vdoveckého) důchodu bude od 09.2010 zastavena, jestliže nebudou prokázány nové skutečnosti opravňující k prodloužení jeho výplaty.”

Jde mi o můj vdovský důchod. Předpokládala jsem, že důchod (vlastně jeho polovina, protože pobírám ještě plný invalidní) není závislý na důchodu sirotčím a budu jej pobírat i při budoucím starobním důchodu.
Můžete mi prosím vysvětlit, jak to vlastně je?

Odpověď: Dobrý den, zákon ve vaší situaci hovoří takto:

(1) Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.
(2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci (1) má vdova nárok na vdovský
důchod, jestliže
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II
(středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo
stupni IV (úplná závislost)^5c),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije
v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně
těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV
(úplná závislost)^5c),
d) je invalidní ve třetím stupni, nebo
e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk
stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového
věku, je-li důchodový věk nižší.

Dítětem podle odstavce 2 písm. a) a b) se rozumí dítě, které má po
zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého
vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě
aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče
nahrazující péči rodičů.

Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do
skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku
věku, jestliže

a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 21 až 23),…

Vaše dcera se koncem bakalářského studia stane “zaopatřeným dítětem” vy tedy ztrácíte nárok na vdovský důchod podle odstavce (2) – a). Pokud doložíte pokračovaní ve studiu magisterském, nárok se Vám obnoví. U Vás se zřejmě později aplikuje i odrážka e), nevím Váš datum narození a počet vychovaných dětí, abych to mohl říci přesně.